Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Surteckariya Việt Nam

Địa điểm: KCN Đình Tráng, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam

Thời gian bắt đầu: 08/09/2017

Thời gian hoàn thành: 31/01/2018

CHI TIẾT DỰ ÁN